قیمت لوله آب

صفحات اختصاصی کارخانه‌ها

قیمت لوله آب سپاهان

قطر: تست آبتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
لوله آب 4 سپاهان سپاهان44.474 کیلوگرم44,800 تومانبدون نوسان
لوله آب 5 سپاهان سپاهان54.491 کیلوگرم44,800 تومانبدون نوسان
لوله آب 6 سپاهان سپاهان64.8118 کیلوگرم44,800 تومانبدون نوسان
لوله آب 8 سپاهان سپاهان84.8154 کیلوگرم44,800 تومانبدون نوسان