قیمت پروفیل

انتخاب کارخانه

قیمت پروفیل پایا اصفهان

ضخامت: 2طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
پروفیل 10*20 پایا اصفهان پایا اصفهان10*206 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 پایا اصفهان پایا اصفهان10*256.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*30 پایا اصفهان پایا اصفهان10*307.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 15*25 پایا اصفهان پایا اصفهان15*257.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 پایا اصفهان پایا اصفهان20*207.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 پایا اصفهان پایا اصفهان25*259.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*20 پایا اصفهان پایا اصفهان30*209.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 پایا اصفهان پایا اصفهان30*3011.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 پایا اصفهان پایا اصفهان30*5015 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*60 پایا اصفهان پایا اصفهان30*6017 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 35*35 پایا اصفهان پایا اصفهان35*3513.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 پایا اصفهان پایا اصفهان40*2011.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 پایا اصفهان پایا اصفهان40*3013.5 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 پایا اصفهان پایا اصفهان40*4015 کیلوگرم36,800 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل نیکان پروفیل

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل 20*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*1025.7 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 نیکان پروفیل نیکان پروفیل10*2526.7 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*1027.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*2027.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*1029.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 نیکان پروفیل نیکان پروفیل25*2529.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*3029.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*30211.3 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*40211.3 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*40213.2 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*50215 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*40215 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*60215 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*30217 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*50217 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*40218.9 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 نیکان پروفیل نیکان پروفیل50*50218.9 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل70*40220.8 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*40222.6 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*60222.6 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 نیکان پروفیل نیکان پروفیل90*90225.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل120*60225.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 نیکان پروفیل نیکان پروفیل100*80225.5 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل100*60230.2 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*80230.2 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 نیکان پروفیل نیکان پروفیل70*70234 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*60234 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*120237.7 کیلوگرم35,550 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*102.57 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 نیکان پروفیل نیکان پروفیل10*252.58.2 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*102.59.3 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*202.59.3 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*102.511.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 نیکان پروفیل نیکان پروفیل25*252.511.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*302.511.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*302.514 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*202.514 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل30*402.516.3 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل50*302.518.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل40*402.518.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل20*602.518.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*302.521 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل50*402.521 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*402.523.3 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 نیکان پروفیل نیکان پروفیل50*502.523.3 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل70*402.525.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*402.528 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل60*602.528 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 نیکان پروفیل نیکان پروفیل70*702.532.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*602.532.6 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل100*602.537.2 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*802.537.2 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 نیکان پروفیل نیکان پروفیل90*902.541.9 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 نیکان پروفیل نیکان پروفیل120*602.541.9 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 نیکان پروفیل نیکان پروفیل100*802.541.9 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 نیکان پروفیل نیکان پروفیل80*1202.547 کیلوگرم35,150 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل کیان پرشیا

ضخامت: 2طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
پروفیل 20*10 کیان پرشیا کیان پرشیا20*105.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 کیان پرشیا کیان پرشیا20*207.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 کیان پرشیا کیان پرشیا30*107.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 کیان پرشیا کیان پرشیا40*109.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*20 کیان پرشیا کیان پرشیا30*209.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 کیان پرشیا کیان پرشیا40*2011 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 کیان پرشیا کیان پرشیا30*3011 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 کیان پرشیا کیان پرشیا40*3013 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 کیان پرشیا کیان پرشیا50*3015 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*40 کیان پرشیا کیان پرشیا50*4017 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 کیان پرشیا کیان پرشیا60*3017 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 کیان پرشیا کیان پرشیا50*5019 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*40 کیان پرشیا کیان پرشیا60*4019 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*40 کیان پرشیا کیان پرشیا70*4021 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 کیان پرشیا کیان پرشیا80*4022 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 کیان پرشیا کیان پرشیا60*6022 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 کیان پرشیا کیان پرشیا70*7026 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 کیان پرشیا کیان پرشیا80*8030 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 کیان پرشیا کیان پرشیا90*9034 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل تهران شرق

طول: nullتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل 20*10 تهران شرق تهران شرق20*1025.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 تهران شرق تهران شرق10*2526.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 تهران شرق تهران شرق20*2027.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 تهران شرق تهران شرق30*1027.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 تهران شرق تهران شرق40*1029 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 تهران شرق تهران شرق25*2529 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*30 تهران شرق تهران شرق20*3029 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*40 تهران شرق تهران شرق20*40211 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 تهران شرق تهران شرق30*30211 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*40 تهران شرق تهران شرق30*40213 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 تهران شرق تهران شرق40*40215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 تهران شرق تهران شرق50*30215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*20 تهران شرق تهران شرق60*20215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 تهران شرق تهران شرق40*50217 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 تهران شرق تهران شرق60*30217 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 تهران شرق تهران شرق40*60219 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 تهران شرق تهران شرق50*50219 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*40 تهران شرق تهران شرق70*40221 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 تهران شرق تهران شرق80*40222 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 تهران شرق تهران شرق60*60222 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 تهران شرق تهران شرق70*70226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 تهران شرق تهران شرق80*60226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 تهران شرق تهران شرق80*80230 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 تهران شرق تهران شرق100*60230 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 تهران شرق تهران شرق90*90233 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 تهران شرق تهران شرق120*60234 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 تهران شرق تهران شرق100*80234 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 تهران شرق تهران شرق80*120238 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 تهران شرق تهران شرق20*102.57 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 تهران شرق تهران شرق10*252.58.2 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 تهران شرق تهران شرق30*102.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 تهران شرق تهران شرق20*202.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 تهران شرق تهران شرق40*102.512 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 تهران شرق تهران شرق25*252.512 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*30 تهران شرق تهران شرق20*302.512 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*40 تهران شرق تهران شرق20*402.514 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 تهران شرق تهران شرق30*302.514 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 تهران شرق تهران شرق40*302.516 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*60 تهران شرق تهران شرق20*602.519 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 تهران شرق تهران شرق30*502.519 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 تهران شرق تهران شرق40*402.519 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 تهران شرق تهران شرق60*302.521 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 تهران شرق تهران شرق40*502.521 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 تهران شرق تهران شرق50*502.523 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 تهران شرق تهران شرق40*602.523 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*40 تهران شرق تهران شرق70*402.526 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 تهران شرق تهران شرق60*602.528 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 تهران شرق تهران شرق80*402.528 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 تهران شرق تهران شرق70*702.533 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 تهران شرق تهران شرق80*602.533 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 تهران شرق تهران شرق100*602.537 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 تهران شرق تهران شرق80*802.537 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 تهران شرق تهران شرق90*902.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 تهران شرق تهران شرق120*602.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 تهران شرق تهران شرق100*802.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 تهران شرق تهران شرق80*1202.547 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل صابری

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل 20*10 صابری صابری20*1025.6 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 25*10 صابری صابری25*1026.5 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 20*20 صابری صابری20*2027.5 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*10 صابری صابری30*1027.5 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*10 صابری صابری40*1029.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 25*25 صابری صابری25*2529.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*20 صابری صابری30*2029.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*30 صابری صابری30*30211 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*20 صابری صابری40*20211 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*30 صابری صابری40*30213 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*30 صابری صابری50*30215 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*40 صابری صابری40*40215 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*20 صابری صابری60*20215 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*40 صابری صابری50*40217 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*30 صابری صابری60*30217 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*50 صابری صابری50*50219 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*40 صابری صابری60*40219 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 70*40 صابری صابری70*40221 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*60 صابری صابری60*60222 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 80*40 صابری صابری80*40222 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 80*60 صابری صابری80*60226 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 70*70 صابری صابری70*70226 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 100*60 صابری صابری100*60230 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 80*80 صابری صابری80*80230 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 90*90 صابری صابری90*90234 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 100*80 صابری صابری100*80234 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 120*60 صابری صابری120*60234 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 120*80 صابری صابری120*80238 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 20*20 صابری صابری20*202.538 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*10 صابری صابری40*102.530 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 25*25 صابری صابری25*252.534 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 25*10 صابری صابری25*102.530 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 20*10 صابری صابری20*102.526 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*10 صابری صابری30*102.534 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 80*40 صابری صابری80*402.519 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 80*80 صابری صابری80*802.522 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 90*90 صابری صابری90*902.526 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 100*100 صابری صابری100*1002.534 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*30 صابری صابری60*302.517 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*40 صابری صابری60*402.519 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*60 صابری صابری60*602.522 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 70*70 صابری صابری70*702.521 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*50 صابری صابری50*502.517 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 60*20 صابری صابری60*202.515 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*30 صابری صابری40*302.511 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*40 صابری صابری40*402.515 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*20 صابری صابری50*202.511 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*30 صابری صابری50*302.513 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 50*40 صابری صابری50*402.515 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*10 صابری صابری30*102.59.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*20 صابری صابری30*202.59.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 30*30 صابری صابری30*302.57.5 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 40*20 صابری صابری40*202.59.3 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 25*25 صابری صابری25*252.57.5 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 20*10 صابری صابری20*102.55.6 کیلوگرم37,100 تومان-50
پروفیل 20*20 صابری صابری20*202.56.5 کیلوگرم37,100 تومان-50

قیمت پروفیل صدرا پروفیل

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل 20*10 صدرا پروفیل صدرا پروفیل20*1025.6 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*1027.5 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل20*2027.5 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*2029.3 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 صدرا پروفیل صدرا پروفیل25*2529.3 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*30211 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*20211 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*30213 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*20213 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*20215 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*30215 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*40215 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*30217 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*40217 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*40219 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*50219 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*60223 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل80*40223 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 صدرا پروفیل صدرا پروفیل70*70227 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل100*40227 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*50 صدرا پروفیل صدرا پروفیل100*50229 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 صدرا پروفیل صدرا پروفیل80*80230 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 صدرا پروفیل صدرا پروفیل90*90234 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*120 صدرا پروفیل صدرا پروفیل120*120242 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 صدرا پروفیل صدرا پروفیل20*102.55.6 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*102.57.5 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل20*202.57.5 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*202.59.3 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 صدرا پروفیل صدرا پروفیل25*252.59.3 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل30*302.511 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*202.511 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*302.513 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*202.513 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*20 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*202.515 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*302.515 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل40*402.515 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*302.517 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*402.517 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*402.519 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 صدرا پروفیل صدرا پروفیل50*502.519 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 صدرا پروفیل صدرا پروفیل60*602.523 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل80*402.523 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 صدرا پروفیل صدرا پروفیل70*702.527 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*40 صدرا پروفیل صدرا پروفیل100*402.527 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*50 صدرا پروفیل صدرا پروفیل100*502.529 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 صدرا پروفیل صدرا پروفیل80*802.530 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 صدرا پروفیل صدرا پروفیل90*902.530 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*120 صدرا پروفیل صدرا پروفیل120*1202.542 کیلوگرم37,100 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل جهان پروفیل

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل 30*10 جهان پروفیل جهان پروفیل30*1027.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 جهان پروفیل جهان پروفیل40*40217 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 جهان پروفیل جهان پروفیل40*60217 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 جهان پروفیل جهان پروفیل80*80226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 جهان پروفیل جهان پروفیل80*120226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 جهان پروفیل جهان پروفیل20*1025.7 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 جهان پروفیل جهان پروفیل25*2529.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 جهان پروفیل جهان پروفیل40*50215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 جهان پروفیل جهان پروفیل80*40218.9 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 جهان پروفیل جهان پروفیل100*80230 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 جهان پروفیل جهان پروفیل20*2027.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 جهان پروفیل جهان پروفیل50*50223 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*40 جهان پروفیل جهان پروفیل20*4029.5 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 جهان پروفیل جهان پروفیل60*60218.9 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*60 جهان پروفیل جهان پروفیل20*60211.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 جهان پروفیل جهان پروفیل70*70223 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 جهان پروفیل جهان پروفیل30*30215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 جهان پروفیل جهان پروفیل90*90234 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*30 جهان پروفیل جهان پروفیل40*30211.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 جهان پروفیل جهان پروفیل80*60226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 جهان پروفیل جهان پروفیل30*50213.2 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 جهان پروفیل جهان پروفیل100*60234 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 جهان پروفیل جهان پروفیل60*30215 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 جهان پروفیل جهان پروفیل120*60230 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*30 جهان پروفیل جهان پروفیل50*30213.2 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 جهان پروفیل جهان پروفیل30*302.514 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 جهان پروفیل جهان پروفیل90*902.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*40 جهان پروفیل جهان پروفیل30*402.516.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 جهان پروفیل جهان پروفیل80*602.533 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 جهان پروفیل جهان پروفیل20*102.57 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 جهان پروفیل جهان پروفیل30*502.518.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 جهان پروفیل جهان پروفیل100*602.537 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 جهان پروفیل جهان پروفیل10*252.58.2 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 جهان پروفیل جهان پروفیل60*302.521 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 جهان پروفیل جهان پروفیل120*602.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*10 جهان پروفیل جهان پروفیل20*102.57 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 جهان پروفیل جهان پروفیل30*102.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 جهان پروفیل جهان پروفیل40*402.518.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 جهان پروفیل جهان پروفیل80*802.538 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 10*25 جهان پروفیل جهان پروفیل10*252.58.2 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 جهان پروفیل جهان پروفیل40*102.511.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 جهان پروفیل جهان پروفیل40*502.521 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 جهان پروفیل جهان پروفیل100*802.542 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*10 جهان پروفیل جهان پروفیل30*102.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 جهان پروفیل جهان پروفیل25*252.511.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 جهان پروفیل جهان پروفیل40*602.523 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 جهان پروفیل جهان پروفیل80*1202.547 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*10 جهان پروفیل جهان پروفیل40*102.511.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 جهان پروفیل جهان پروفیل20*202.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 جهان پروفیل جهان پروفیل80*402.528 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 140*140 جهان پروفیل جهان پروفیل140*1402.5127 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 25*25 جهان پروفیل جهان پروفیل25*252.511.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*30 جهان پروفیل جهان پروفیل20*302.511.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 جهان پروفیل جهان پروفیل50*502.523 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*20 جهان پروفیل جهان پروفیل20*202.59.3 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*40 جهان پروفیل جهان پروفیل20*402.514 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 جهان پروفیل جهان پروفیل60*602.528 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 20*60 جهان پروفیل جهان پروفیل20*602.518.6 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 جهان پروفیل جهان پروفیل70*702.533 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 جهان پروفیل جهان پروفیل90*90351 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*40 جهان پروفیل جهان پروفیل30*40319.78 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 جهان پروفیل جهان پروفیل80*60340 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*50 جهان پروفیل جهان پروفیل30*50323 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*30 جهان پروفیل جهان پروفیل60*30325 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 جهان پروفیل جهان پروفیل120*60351 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*40 جهان پروفیل جهان پروفیل40*40323 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 جهان پروفیل جهان پروفیل80*80345 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*50 جهان پروفیل جهان پروفیل40*50325 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 جهان پروفیل جهان پروفیل100*80351 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 جهان پروفیل جهان پروفیل40*60328 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 جهان پروفیل جهان پروفیل80*120357 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 جهان پروفیل جهان پروفیل80*40334 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 140*140 جهان پروفیل جهان پروفیل140*1403150 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 جهان پروفیل جهان پروفیل50*50328 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 160*160 جهان پروفیل جهان پروفیل160*1603181 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*20 جهان پروفیل جهان پروفیل40*20316.9 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 جهان پروفیل جهان پروفیل60*60334 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 180*180 جهان پروفیل جهان پروفیل180*1803203 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*20 جهان پروفیل جهان پروفیل60*20323 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 جهان پروفیل جهان پروفیل70*70340 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*200 جهان پروفیل جهان پروفیل100*2003237 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 30*30 جهان پروفیل جهان پروفیل30*30316.9 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 جهان پروفیل جهان پروفیل100*60345 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 40*60 جهان پروفیل جهان پروفیل40*60438 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*120 جهان پروفیل جهان پروفیل80*120475 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*40 جهان پروفیل جهان پروفیل80*40445 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 140*140 جهان پروفیل جهان پروفیل140*1404200 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 50*50 جهان پروفیل جهان پروفیل50*50477 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 160*160 جهان پروفیل جهان پروفیل160*1604241 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 60*60 جهان پروفیل جهان پروفیل60*60445 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 180*180 جهان پروفیل جهان پروفیل180*1804271 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 70*70 جهان پروفیل جهان پروفیل70*70453 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*200 جهان پروفیل جهان پروفیل100*2004226 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 90*90 جهان پروفیل جهان پروفیل90*90468 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*60 جهان پروفیل جهان پروفیل80*60453 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*60 جهان پروفیل جهان پروفیل100*60460 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 120*60 جهان پروفیل جهان پروفیل120*60468 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 80*80 جهان پروفیل جهان پروفیل80*80460 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان
پروفیل 100*80 جهان پروفیل جهان پروفیل100*80468 کیلوگرم37,250 تومانبدون نوسان

درباره پروفیل

یکی از پرکاربردترین و اساسی‌ترین مصالحی که در ساختمان‌سازی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، پروفیل است. بسیاری از محصولات فولادی و مقاطعی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند در واقع یک نوع پروفیل هستند. برای مثال تیرآهن، نبشی، ورق، میلگرد، لوله، سپری و پروفیل‌های در و پنجره همه یک نوع پروفیل محسوب می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌کنید پروفیل‌ها در انواع مختلفی در دنیای اطراف ما حضور دارند و آنها را با نام‌های مختلفی می‌شناسیم. در این صفحه به بررسی انواع پروفیل و قوطی آهنی می‌پردازیم.

پروفیل

نحوه تولید پروفیل

برای تولید پروفیل از دو روش نورد گرم (غیرمستقیم) و نورد گرم (مستقیم) استفاده می‌شود. در روش نورد گرم شمش پروفیل با استفاده از دستگاه‌های مختلف و تحت فشار شکل‌دهی شده و به صورت پروفیل مورد استفاده در می‌آید اما در نورد سرد شکل دهی به پروفیل به وسیله خمکاری و بدون نیاز به حرارت انجام می‌شود. در این فرایند از انواع دستگاه‌های پرس و خمکاری استفاده می‌شود و پروفیل تولید شده با این روش در سازه‌های سبک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. استحکام پروفیل تولید شده با روش گرم بیشتر از روش سرد است اما ظرافت آن در مقایسه با روش سرد بسیار کمتر است و به همین دلیل این نوع پروفیل در صنایع و مواردی که ظرافت در آنها زیاد مهم نیست (مانند ستون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده اولیه‌ای که در تولید پروفیل استفاده می‌شود ورق‌های فولادی هستند. از جمله تولیدکنندگان ورق فولادی در ایران می‌توان به فولاد مبارکه اشاره کرد که سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است.


انواع پروفیل از نظر کاربرد

به طور کلی پروفیل را می‌توان بر اساس نوع کاربردی که دارند به دو دسته کلیه پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی تقسیم کرد: 

  • پروفیل ساختمانی: همانطور که از نام این محصول مشخص است این نوع پروفیل بیشتر در مصارف ساختمانی و سازه‌های ساختمانی برای تولید انواع در، پنجره، نرده و سقف سازه استفاده می‌شود. پروفیل ساختمانی نسبت به پروفیل صنعتی ضخامت کمتری دارد و معمولاً ضخامت این محصولات از ۲ تا ۴ میلیمتر است. 
  • پروفیل صنعتی: از پروفیل صنعتی در صنایع مختلف مانند خودروسازی، صنایع نظامی، تاسیسات صنعتی، انواع پل‌ها و برج‌‌ها استفاده می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی ۴ میلیمتر و بالاتر است و این ضخامت بالا باعث می‌شود که جوشکاری در این محصولات آسان‌تر باشد و گزینه‌های متعددی در اختیار داشته باشیم.

انواع پروفیل از نظر ظاهر

پروفیل را می‌توان از نظر شکل ظاهری خود به دو دسته پروفیل باز و پروفیل بسته دسته‌بندی کرد. به طور خلاصه پروفیل باز به پروفیلی گفته می‌شود که در آن دو سر مقطع به یکدیگر متصل نشده باشند و بین آنها فاصله وجود داشته باشد برای مثال نبشی، پروفیل زد، میلگرد، ناودانی و تیرآهن از این نوع پروفیل هستند. دسته دوم پروفیل بسته به پروفیلی گفته می‌شود که در آن دو سر مقطع به یکدیگر متصل شده باشند و بین آنها توخالی باشد. برای مثال محصولات قوطی آهن و لوله از نوع پروفیل بسته می‌باشند. توخالی بودن این نوع پروفیل باعث می‌شود که وزن آن کمتر بوده و با مقاومت مناسبی که دارد در صنایع و ساختمان کاربرد داشته باشد.

قیمت پروفیل

همانطور که در بالا هم اشاره شد ماده اولیه‌ای که برای تولید پروفیل از آن استفاده می‌شود ورق‌های فولادی هستند پس تغییر در قیمت این محصولات می‌تواند باعث نوسان در قیمت انواع پروفیل شود. از جمله عوامل دیگری که در تعیین قیمت پروفیل موثر است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نوع مواد اولیه: از جمله عوامل موثر در قیمت پروفیل، نوع مواد اولیه استفاده شده در تولید آن است. در حال حاضر، برای تولید پروفیل از مواد مختلفی از جمله فولاد، آلومینیوم و PVC استفاده می‌شود. هر یک از این مواد دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود هستند که باعث شده قیمت پروفیل‌های تولید شده از آن‌ها متفاوت باشد.
  • اندازه و ضخامت پروفیل: اندازه و ضخامت پروفیل نیز از عوامل موثر در قیمت آن است. پروفیل‌های با ضخامت بیشتر، برای کاربردهای سنگین مناسب هستند و قیمت بالاتری دارند. همچنین، پروفیل‌های بزرگتر نیز قیمت بالاتری نسبت به پروفیل‌های کوچکتر دارند.
  • روش تولید: روش تولید پروفیل نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. روش‌های مختلف تولید، باعث شده قیمت پروفیل‌ها متفاوت باشد. روش تولید با کیفیت و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، قطعات با کیفیت و مقاوم تولید می‌شود که قیمت آن‌ها نسبت به روش‌های ساده تولید، بالاتر است.

اندازه‌های قوطی آهن

پروفیل‌ها را با توجه به کاربردی که دارند در ابعاد و شکل‌های مختلف می‌سازند. پروفیل قوطی در دو شکل مربع و مستطیل تولید می‌شود که در این بین شکل مربع محبوبیت زیادی دارد برای مثال پروفیل مربعی ۲ و ۴ برای فعالین عرصه ساختمان اهمیت زیادی دارند زیرا این دو پروفیل در ساختمان سازی پر استفاده‌تر هستند و از آنها در ساخت در و پنجره می‌شود. قیمت پروفیل ۲ و ۴ بستگی به وزن محصول، ضخامت و کارخانه‌ی تولید کننده دارد. در وب سایت آهن ایران شما می‌توانید با کلیک بر روی سایزهای مختلف پروفیل کارخانه‌های تولید کننده هر کدام از این سایزها را مشاهده و قیمت‌ها مقایسه کنید.

پروفیل 20*20

قیمت پروفیل ۲*۲ (قوطی آهن 2)

با توجه به اینکه پروفیل 20 × 20 کاربردها و مصارف گوناگونی دارد در اینجا قیمت این محصول را برای تولیدکنندگان مختلف بررسی می‌کنیم. در حال حاضر قیمت پروفیل ۲ بین 35,150 تومان تا 37,250 تومان به ازای هر کیلوگرم است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده برای این محصول مربوط به نیکان پروفیل با وزن 9.3 کیلوگرم و ضخامت 2.5 میلی‌متر می‌باشد و بالاترین قیمت مربوط به محصول کارخانه کیان پرشیا با وزن 7.5 کیلوگرم و ضخامت 2 است.

 

قیمت پروفیل ۴*۴ (قوطی آهن 4)

در حال حاضر قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ بین 35,150 تومان تا 37,250 تومان به ازای هر کیلوگرم است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده برای این محصول مربوط به نیکان پروفیل با وزن 18.6 کیلوگرم و ضخامت 2.5 میلی‌متر می‌باشد و بالاترین قیمت مربوط به محصول کارخانه تهران شرق با وزن 15 کیلوگرم و ضخامت 2 است.
 

راهنمای سایز قوطی آهن

سطح مقطع در پروفیل به صورت دو عدد طول و عرض با واحد میلی‌متر بیان می‌شود. برابر بودن این دو عدد به این معنی است که مقطع قوطی به صورت مربعی است و اگر این دو عدد با هم تفاوت داشته باشند نشان دهنده مستطیلی شکل بودن پروفیل است. ابعاد استاندارد پروفیل مربعی از ۱۰ میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر متفاوت است. از پروفیل‌های مربعی در ساخت اسکلت ساختمان و ستون‌ها استفاده می‌شود همچنین پروفیل مربع و مستطیلی را می‌توان در صنایع ساخت خودرو مشاهده کرد.


برترین تولیدکنندگان پروفیل

با توجه به مصارف گوناگونی که پروفیل آهن دارد متعددی این محصول را در سایزها و ضخامت‌های مختلف تولید به بازار عرضه می‌کنند. از جمله تولید کنندگان پروفیل ساختمانی می‌توانیم به کارخانه‌های پایا اصفهان، نیکان پروفیل، کیان پرشیا، تهران شرق، صابری، صدرا پروفیل و جهان پروفیل اشاره کنیم. برای مشاهده محصولات و توضیحات تکمیلی درباره تولیدکنندگان می‌توانید بر روی نام کارخانه‌ها در بالای صفحه کلیک کنید.

خرید پروفیل و قوطی آهن

انتخاب و خرید پروفیل با توجه با توجه به گزینه‌های متعددی که در دسترس است، میتواند دشوار باشد، اما دانستن چند نکته کلیدی پیدا کردن پروفیل مناسب را آسان‌تر می‌کند. در این بخش نکاتی را بررسی می‌کنیم که در زمان خرید پروفیل باید مدنظر داشته باشید

پروفیل موردنظر را برای چه کاربردی تهیه می‌کنید؟ ساختمانی یا صنعتی؟ این مهم است زیرا پروفیل های صنعتی و پروفیل های مسکونی متفاوت است. پروفیل در ضخامت‌های ۱ تا ۶ میلیمتر تولید می‌شود و هر کدام از این ضخامت‌ها برای کاربردی تولید شده‌اند. برای مثال شما اگر نیاز به جوشکاری دارید نمی‌توانید از پروفیل‌های با ضخامت پایین استفاده کنید. همچنین ابعاد پروفیل با توجه به نیاز شما مشخص می‌شوند و پروفیلی که برای ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد را نمی‌توان در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار داد.

به ابعاد و ضخامت پروفیل دقت کنید. پروفیل‌ها در اندازه‌های مختلف هستند، بنابراین مطمئن شوید که اندازه مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر به دنبال پروفیل برای ساخت در یا پنجره هستید، باید اندازه دقیق آن را بدانید. اگر محصول شما نیاز به مقاومت بالا دارد باید پروفیل‌های با ضخامت بالا را در نظر بگیرید.

جنس پروفیل متناسب با محصول خود را انتخاب کنید. پروفیل‌ها از مواد مختلفی از جمله فولاد، آلومینیوم و پی وی سی ساخته می‌شوند. هر ماده دارای خواص منحصر به فردی است، بنابراین شما باید مواد مناسب را برای کاربرد خود انتخاب کنید. برای مثال تولید در و پنجره با پروفیل کامپوزیتی صرفه‌تر است و ایمنی بالایی هم دارد ولی استفاده از هم پرطرفدار و مرسوم است و انتخاب نهایی وابسته به شرایط خط تولید و نیازهای شماست.

بررسی کیفیت پروفیل و کارخانه‌ی تولید‌کننده مهم است. محصول پروفیل توسط کارخانه‌های متعددی تولید می‌شود و بدون شک کیفیت پروفیل این کارخانه‌ها متفاوت خواهد بود. در زمان خرید پروفیل باید به سراغ کارخانه‌هایی بروید که در این زمینه تجربه و سابقه بیشتری دارند و به اصطلاح جا افتاده‌تر هستند.

قبل از خرید پروفیل، قیمت بروز محصولات را بررسی کنید. قیمت پروفیل به جنس، اندازه و کیفیت آن بستگی دارد. بنابراین، قیمت ها را مقایسه کنید تا پروفایل مناسب خود را با بهترین قیمت پیدا کنید. در بازار ممکن است با محصولاتی مواجه شوید که قیمتی پایین‌تر از سطح معمول دارند و ممکن است تقلبی باشند پس اطلاع از نرخ رسمی تولیدکننده می‌تواند به شما در تشخیص محصولات تقلبی کمک کند.

به اصالت محصول پروفیل دقت کنید. با توجه به اینکه کارخانه‌های متعددی محصول پروفیل را تولید می‌کنند ممکن است در بازار با نمونه‌های تقلبی مواجه شوید. به همین دلیل بهتر است برای اطمینان از اصالت محصول ویژگی‌های فنی آن را بررسی کنید. برای تشخیص اصالت پروفیل به وزن، ضخامت، ابعاد، مشخصات کارخانه تولیدکننده، استانداردهای رعایت شده و داشتن قیمت معقول توجه کنید.

جمع بندی

در‌ این صفحه بطور خلاصه به بررسی قیمت پروفیل، عوامل موثر بر آن، کاربردهای مهم این محصول در صنعت ساختمان، نحوه‌‌ی استعلام قیمت و راهنمای خرید پرداخته شد. همانطور که گفته شد، پروفیل از محصولات پر تقاضا در بازار آهن کشور بوده و تغییراتی  در قیمت آن می‌تواند تاثیر مهمی‌در فاکتور شما داشته باشد، به همین دلیل‌، استعلام قیمت آن از کارخانه‌های مختلف به صورت روزانه و لحظه‌ای انجام می‌پذیرد. در صورتی که برای نیاز به تهیه پروفیل با کیفیت از منابع مطمئن دارید، با کارشناسان آهن ایران در تماس باشید.