قیمت پروفیل مبلی

انتخاب کارخانه

قیمت پروفیل مبلی پروفیل خلیج فارس

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل مبلی 10*10 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*1011.8 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*20 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*2013 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 16*16 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس16*1613 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*25 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*2513.2 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*30 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*3013.6 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*20 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*2013.6 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*30 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*3014.6 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 25*25 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس25*2514.7 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*30 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*3015.6 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*4015.6 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*4016.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*50 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*5016.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*60 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*6017.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس40*4017.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*50 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*5017.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*60 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس40*6019.4 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*20 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*201.54.2 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*25 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس10*251.55 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*20 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*201.55.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*30 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*301.57 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 25*25 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس25*251.57 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*30 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*301.58.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*401.58.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*401.510 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*50 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*501.510 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*60 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس20*601.511.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*40 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس40*401.511.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*50 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*501.511.5 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*60 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس30*601.513 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 50*50 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس50*501.514 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*60 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس40*601.514 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*80 پروفیل خلیج فارس پروفیل خلیج فارس40*801.517 کیلوگرم49,700 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل مبلی خاور صنعت

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل مبلی 10*10 خاور صنعت خاور صنعت10*1011.8 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*20 خاور صنعت خاور صنعت10*2012.8 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*25 خاور صنعت خاور صنعت10*2513.2 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*30 خاور صنعت خاور صنعت10*3013.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*20 خاور صنعت خاور صنعت20*2013.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 25*25 خاور صنعت خاور صنعت25*2514.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*30 خاور صنعت خاور صنعت20*3014.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*30 خاور صنعت خاور صنعت30*3015.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*40 خاور صنعت خاور صنعت20*4015.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*50 خاور صنعت خاور صنعت20*5016.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*40 خاور صنعت خاور صنعت30*4016.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*40 خاور صنعت خاور صنعت40*4017.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*50 خاور صنعت خاور صنعت30*5017.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*60 خاور صنعت خاور صنعت20*6017.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*60 خاور صنعت خاور صنعت40*6019.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*20 خاور صنعت خاور صنعت10*201.54.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 10*25 خاور صنعت خاور صنعت10*251.55 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*20 خاور صنعت خاور صنعت20*201.55.6 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*30 خاور صنعت خاور صنعت20*301.57 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 25*25 خاور صنعت خاور صنعت25*251.57 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*30 خاور صنعت خاور صنعت30*301.58.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*40 خاور صنعت خاور صنعت20*401.58.5 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*40 خاور صنعت خاور صنعت30*401.510 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*50 خاور صنعت خاور صنعت20*501.510 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 20*60 خاور صنعت خاور صنعت20*601.511 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*40 خاور صنعت خاور صنعت40*401.511 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*50 خاور صنعت خاور صنعت30*501.511 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 30*60 خاور صنعت خاور صنعت30*601.513 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*60 خاور صنعت خاور صنعت40*601.514 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 50*50 خاور صنعت خاور صنعت50*501.514 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان
پروفیل مبلی 40*80 خاور صنعت خاور صنعت40*801.517 کیلوگرم50,650 تومانبدون نوسان

قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل مبلی بصورت کیلویی اعلام می‌شود و با توجه به ضخامت محصول و کارخانه تولید کننده متفاوت است. درحال حاضر قیمت این محصول بین 49,700 تومان تا 50,650 تومان متغیر می‌باشد. برای محاسبه‌ی قیمت یک شاخه 6 متری، باید وزن محصول را در قیمت آن ضرب کنید. برای مثال پروفیل سبک 10*10 پروفیل خلیج فارس با ضخامت 1 میل دارای وزن 1.8 کیلوگرم می‌باشد و قیمت یک شاخه آن، برابر با 89,460 تومان می‌باشد.

پروفیل سبک

درباره پروفیل مبلی

پروفیل مبلی یا قوطی مبلی به پروفیل‌هایی گفته می‌شود که ضخامتی کمتر از 2 میلی‌متر دارند. دلیل نامگذاری پروفیل مبلی، استفاده گسترده از آن در صنعت تولید مبلمان است. به این نوع پروفیل، پروفیل سبک، قوطی سبک و قوطی مبلی نیز گفته می‌شود. این محصول بدلیل داشتن ضخامت کم، انعطاف مناسبی دارد و فرم‌دهی آن آسان‌تر از پروفیل سنگین است.

 

اندازه‌های پروفیل سبک

پروفیل مبلی با توجه به کاربرد گسترده‌ای که دارد در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. مقاطع این پروفیل‌ها به صورت مربعی و مستطیلی شکل هستند و برای بیان اندازه آنها دو عدد طول و عرض مقطع با واحد میلی‌متر بیان می‌شود. کارخانه‌های مختلف‌، این محصول را در طول 6 متری تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

 

روش تولید پروفیل سبک

برای تولید انواع پروفیل، از دو روش مستقیم (نورد سرد) و غیر مستقیم (نورد گرم) استفاده می‌شود و کیفیت محصول با توجه به روش تولید آن، می‌تواند متفاوت باشد.
روش مستقیم: در این روش ابتدا ورق را با استفاده از گیوتین در طول و عرض مشخص و به صورت نواری برش می‌دهند. سپس نوار برش داده شده با عبور از بین چند غلتک، صاف شده و آماده‎‎‌ی جوشکاری می‌شود و پس از جوشکاری در اندازه 6 متری برش داده می‌شود. دقت تولید و کیفیت محصول در این روش بسیار بالاست ولی سرعت تولید پایین‌تر از روش گرم است.
روش غیرمستقیم: در این روش ابتدا لوله فلزی تولید می‌شود و پس از عبور از دستگاه‌های فرم‌دهی مرکزی، لبه‌ای و شعاعی به شکل قوطی در می‌آید. گوشه‌های پروفیل تولید شده با این روش، گرد هستند و نسبت به روش مستقیم، دقت کمتری دارد.

 

تفاوت پروفیل سبک و سنگین

شاید بارزترین تفاوت میان پروفیل سبک و سنگین، در وزن این محصولات باشد به طوری که در نام آنها نیز مشخص شده است. از دیگر تفاوت‌های این دو محصول می‌توان به ورق استفاده شده اشاره کرد. برای تولید پروفیل سبک از ورق روغنی یا ورق گالوانیزه استفاده می‌شود اما در تولید پروفیل صنعتی و سنگین از ورق سیاه استفاده می‌شود. ورق روغنی بدلیل داشتن ویژگی‌هایی نظیر مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی، انعطاف بالا، براق بودن و زیبایی در تولید پروفیل سبک استفاده می‌شود.

 

قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل مبلی بصورت کیلویی اعلام می‌شود و با توجه به ضخامت محصول و کارخانه تولید کننده متفاوت است. درحال حاضر قیمت این محصول بین 49,700 تومان برای محصول تا 50,650 تومان می‌باشد. برای محاسبه‌ی قیمت یک شاخه 6 متری، باید وزن محصول را در قیمت آن ضرب کنید. برای مثال پروفیل سبک 10*10 پروفیل خلیج فارس با ضخامت 1 میل دارای وزن 1.8 کیلوگرم می‌باشد و قیمت یک شاخه آن، برابر با 89,460 تومان می‌باشد.