قیمت میلگرد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان1618.5 کیلوگرم24,550 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان1824 کیلوگرم24,350 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان2029.5 کیلوگرم24,350 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان2235.5 کیلوگرم24,450 تومان450
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان2546 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان2858 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان1210.5 کیلوگرم26,600 تومان100
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان1414.5 کیلوگرم24,550 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 هیربد زرندیه هیربد زرندیه1210.6 کیلوگرم24,950 تومان300
میلگرد 14 هیربد زرندیه هیربد زرندیه1414.5 کیلوگرم24,600 تومان250
میلگرد 18 هیربد زرندیه هیربد زرندیه1824 کیلوگرم24,550 تومان300
میلگرد 20 هیربد زرندیه هیربد زرندیه2029.5 کیلوگرم24,550 تومان300
میلگرد 22 هیربد زرندیه هیربد زرندیه2235.8 کیلوگرم24,550 تومان300
میلگرد 25 هیربد زرندیه هیربد زرندیه2546 کیلوگرم24,550 تومان300

قیمت میلگرد کویر کاشان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 کویر کاشان کویر کاشان107.5 کیلوگرم25,700 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 کویر کاشان کویر کاشان1211 کیلوگرم26,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 کویر کاشان کویر کاشان1414.8 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 کویر کاشان کویر کاشان1824.6 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 کویر کاشان کویر کاشان2030 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 کویر کاشان کویر کاشان2236 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 25 کویر کاشان کویر کاشان2546 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 28 کویر کاشان کویر کاشان2856 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 32 کویر کاشان کویر کاشان3276 کیلوگرم25,150 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان107 کیلوگرم23,200 تومان-100
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان1210.5 کیلوگرم23,200 تومان-100
میلگرد 14 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان1414.5 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان1618.5 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان1823 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان2029.5 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان2235 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 25 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان2546 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 28 خرمدشت تاکستان خرمدشت تاکستان2856 کیلوگرم23,000 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد قائم اصفهان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 قائم اصفهان قائم اصفهان1210.6 کیلوگرم25,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 قائم اصفهان قائم اصفهان1413.8 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 قائم اصفهان قائم اصفهان1618.5 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 قائم اصفهان قائم اصفهان1822.5 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 قائم اصفهان قائم اصفهان2028 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 قائم اصفهان قائم اصفهان2235 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 25 قائم اصفهان قائم اصفهان2546 کیلوگرم24,450 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش84.6 کیلوگرمA225,850 تومان50
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش107.3 کیلوگرمA225,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش1210.5 کیلوگرمA325,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش1414 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش1618.5 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش1823 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش2028.5 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش2235 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش2544.5 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش2856.5 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش3273 کیلوگرمA325,250 تومان100
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش84.6 کیلوگرمA326,400 تومان50
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش107.3 کیلوگرمA326,300 تومان50

قیمت میلگرد شاهرود

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 شاهرود شاهرود107.5 کیلوگرم26,000 تومان100
میلگرد 12 شاهرود شاهرود1211 کیلوگرم25,800 تومان50
میلگرد 14 شاهرود شاهرود1414 کیلوگرم24,800 تومان50
میلگرد 16 شاهرود شاهرود1619 کیلوگرم24,800 تومان50
میلگرد 18 شاهرود شاهرود1823 کیلوگرم24,800 تومان50
میلگرد 20 شاهرود شاهرود2030 کیلوگرم24,800 تومان50
میلگرد 22 شاهرود شاهرود2235 کیلوگرم25,050 تومان100
میلگرد 25 شاهرود شاهرود2545 کیلوگرم25,050 تومان100

قیمت میلگرد بافق یزد

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 8 بافق یزد بافق یزد84.7 کیلوگرم27,800 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 بافق یزد بافق یزد107 کیلوگرم26,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 بافق یزد بافق یزد1414 کیلوگرم24,800 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 بافق یزد بافق یزد1618.5 کیلوگرم24,800 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 بافق یزد بافق یزد1824 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 بافق یزد بافق یزد2029.5 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 بافق یزد بافق یزد2235 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 25 بافق یزد بافق یزد2546 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 28 بافق یزد بافق یزد2857.5 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 32 بافق یزد بافق یزد3275 کیلوگرم24,650 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 بردسیر کرمان بردسیر کرمان1210.5 کیلوگرم26,350 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 بردسیر کرمان بردسیر کرمان1414 کیلوگرم25,250 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 بردسیر کرمان بردسیر کرمان1618 کیلوگرم25,250 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد یزد

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 8 یزد یزد84.7 کیلوگرم26,600 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 یزد یزد107.3 کیلوگرم25,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 یزد یزد1210.5 کیلوگرم26,250 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 یزد یزد1414.3 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 16 یزد یزد1618.7 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 18 یزد یزد1823.6 کیلوگرم24,150 تومان150
میلگرد 22 یزد یزد2235.4 کیلوگرم24,150 تومان150
میلگرد 25 یزد یزد2545.6 کیلوگرم24,150 تومان150
میلگرد 28 یزد یزد2857.3 کیلوگرم24,150 تومان150
میلگرد 32 یزد یزد3274.8 کیلوگرم24,250 تومان150

قیمت میلگرد نورد کرمان

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 نورد کرمان نورد کرمان1210.5 کیلوگرم24,500 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 نورد کرمان نورد کرمان1414.5 کیلوگرم24,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 نورد کرمان نورد کرمان1618.5 کیلوگرم24,100 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد میانه

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 میانه میانه1210.5 کیلوگرم25,150 تومان150
میلگرد 14 میانه میانه1414.5 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 16 میانه میانه1619 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 18 میانه میانه1824 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 20 میانه میانه2029.5 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 28 میانه میانه2858 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 22 میانه میانه2236 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 25 میانه میانه2546.5 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 32 میانه میانه3275 کیلوگرم24,250 تومان150
میلگرد 10 میانه میانه108 کیلوگرم25,650 تومان200

قیمت میلگرد ابرکوه

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 ابرکوه ابرکوه107.4 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 12 ابرکوه ابرکوه1210.5 کیلوگرم24,450 تومان-800
میلگرد 14 ابرکوه ابرکوه1414.5 کیلوگرم24,000 تومان200
میلگرد 16 ابرکوه ابرکوه1619 کیلوگرم24,000 تومان200
میلگرد 18 ابرکوه ابرکوه1824 کیلوگرم23,900 تومان150
میلگرد 20 ابرکوه ابرکوه2029.6 کیلوگرم23,900 تومان150
میلگرد 22 ابرکوه ابرکوه2235.5 کیلوگرم23,900 تومان150
میلگرد 25 ابرکوه ابرکوه2546 کیلوگرم23,900 تومان150
میلگرد 28 ابرکوه ابرکوه2858 کیلوگرم23,900 تومان150
میلگرد 32 ابرکوه ابرکوه3275.7 کیلوگرم23,900 تومان150

قیمت میلگرد پرشین فولاد

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد107.5 کیلوگرم25,600 تومان300
میلگرد 12 پرشین فولاد پرشین فولاد1211 کیلوگرم25,250 تومان300
میلگرد 14 پرشین فولاد پرشین فولاد1414 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 16 پرشین فولاد پرشین فولاد1618 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 18 پرشین فولاد پرشین فولاد1824 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 20 پرشین فولاد پرشین فولاد2029 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 22 پرشین فولاد پرشین فولاد2235 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 25 پرشین فولاد پرشین فولاد2546 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 28 پرشین فولاد پرشین فولاد2857 کیلوگرم24,450 تومان300
میلگرد 32 پرشین فولاد پرشین فولاد3274 کیلوگرم24,450 تومان300

قیمت میلگرد فولاد غرب

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 فولاد غرب فولاد غرب12107 کیلوگرم23,800 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 فولاد غرب فولاد غرب1414.6 کیلوگرم23,650 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 فولاد غرب فولاد غرب1619 کیلوگرم23,650 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد حسن رود

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 حسن رود حسن رود84.7 کیلوگرمA226,250 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 حسن رود حسن رود107 کیلوگرمA226,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 حسن رود حسن رود1210 کیلوگرمA325,700 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 حسن رود حسن رود1413.7 کیلوگرمA325,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 حسن رود حسن رود1618 کیلوگرمA325,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 حسن رود حسن رود1823 کیلوگرمA325,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 حسن رود حسن رود2029 کیلوگرمA325,100 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد ارگ تبریز

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 16 ارگ تبریز ارگ تبریز1618 کیلوگرمA224,450 تومان300
میلگرد 20 ارگ تبریز ارگ تبریز2029 کیلوگرمA224,450 تومان300
میلگرد 22 ارگ تبریز ارگ تبریز2234 کیلوگرمA324,450 تومان300

قیمت میلگرد ابهر

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 ابهر ابهر84.5 کیلوگرمA225,500 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 ابهر ابهر107.5 کیلوگرمA224,550 تومان150
میلگرد 12 ابهر ابهر1211 کیلوگرمA224,550 تومان150
میلگرد 14 ابهر ابهر1414.5 کیلوگرمA324,200 تومان100
میلگرد 16 ابهر ابهر1619 کیلوگرمA324,200 تومان100
میلگرد 18 ابهر ابهر1823 کیلوگرمA324,200 تومان100
میلگرد 20 ابهر ابهر2029 کیلوگرمA324,200 تومان100
میلگرد 22 ابهر ابهر2235 کیلوگرمA324,200 تومان100
میلگرد 25 ابهر ابهر2545 کیلوگرمA324,200 تومان100

قیمت میلگرد شاهین بناب

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 شاهین بناب شاهین بناب84.5 کیلوگرمA224,100 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 شاهین بناب شاهین بناب107.2 کیلوگرمA223,700 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 شاهین بناب شاهین بناب1210.4 کیلوگرمA323,700 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 شاهین بناب شاهین بناب1414.2 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 16 شاهین بناب شاهین بناب1618.5 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 18 شاهین بناب شاهین بناب1823.4 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 20 شاهین بناب شاهین بناب2029 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 22 شاهین بناب شاهین بناب2235 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 25 شاهین بناب شاهین بناب2545.2 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 28 شاهین بناب شاهین بناب2856.6 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان
میلگرد 32 شاهین بناب شاهین بناب3274 کیلوگرمA323,450 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد روهینا جنوب

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 28 روهینا جنوب روهینا جنوب2858 کیلوگرم24,350 تومان200
میلگرد 32 روهینا جنوب روهینا جنوب3275 کیلوگرم24,350 تومان200

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر84.5 کیلوگرمA226,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 10 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر107.5 کیلوگرمA225,100 تومان300
میلگرد 12 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر1211 کیلوگرمA325,100 تومان100
میلگرد 14 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر1414 کیلوگرمA324,750 تومان400
میلگرد 16 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر1618.5 کیلوگرمA324,750 تومان400
میلگرد 18 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر1824 کیلوگرمA324,750 تومان400
میلگرد 22 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر2235.5 کیلوگرمA324,750 تومان400
میلگرد 25 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر2546 کیلوگرمA324,750 تومان400
میلگرد 28 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر2858 کیلوگرمA324,750 تومان300
میلگرد 10 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر107.5 کیلوگرمA325,100 تومان-150

قیمت میلگرد فایکو

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 فایکو فایکو1210.5 کیلوگرم25,250 تومان100
میلگرد 14 فایکو فایکو1414 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 16 فایکو فایکو1618.4 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 18 فایکو فایکو1824 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 20 فایکو فایکو2029.5 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 22 فایکو فایکو2235 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 25 فایکو فایکو2546 کیلوگرم24,650 تومان100
میلگرد 32 فایکو فایکو3275 کیلوگرم24,650 تومان100

قیمت میلگرد زاگرس

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 زاگرس زاگرس107 کیلوگرم25,300 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 زاگرس زاگرس1210.5 کیلوگرم24,950 تومان200
میلگرد 14 زاگرس زاگرس1414.5 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 16 زاگرس زاگرس1619 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 18 زاگرس زاگرس1824 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 20 زاگرس زاگرس2029.5 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 22 زاگرس زاگرس2235 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 25 زاگرس زاگرس2544.5 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 28 زاگرس زاگرس2858 کیلوگرم24,550 تومان200
میلگرد 32 زاگرس زاگرس3275 کیلوگرم24,550 تومان200

قیمت میلگرد آریان فولاد

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد107 کیلوگرمA225,000 تومان600
میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد107 کیلوگرمA325,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد1210 کیلوگرمA225,000 تومان600
میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد1210 کیلوگرمA325,150 تومانبدون نوسان
میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد1414 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد1618 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد1823 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد2028 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد2235 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد2546 کیلوگرمA324,450 تومان150
میلگرد 28 آریان فولاد آریان فولاد2856 کیلوگرمA324,450 تومان150

قیمت میلگرد نیشابور

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 10 نیشابور نیشابور107.5 کیلوگرم27,000 تومانبدون نوسان
میلگرد 12 نیشابور نیشابور1211.5 کیلوگرم26,750 تومان100
میلگرد 14 نیشابور نیشابور1414.6 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 16 نیشابور نیشابور1619 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 18 نیشابور نیشابور1824 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 20 نیشابور نیشابور2029.4 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 22 نیشابور نیشابور2236.4 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 25 نیشابور نیشابور2546.5 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 28 نیشابور نیشابور2857.5 کیلوگرم24,450 تومان100
میلگرد 32 نیشابور نیشابور3274 کیلوگرم25,350 تومان100

قیمت میلگرد درپاد تبریز

طول: 12استاندارد: A3تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزنقیمت
میلگرد 12 درپاد تبریز درپاد تبریز129.5 کیلوگرم25,100 تومان500
میلگرد 14 درپاد تبریز درپاد تبریز1413.5 کیلوگرم24,800 تومان500
میلگرد 16 درپاد تبریز درپاد تبریز1617.5 کیلوگرم24,800 تومان500
میلگرد 18 درپاد تبریز درپاد تبریز1823 کیلوگرم24,800 تومان500
میلگرد 20 درپاد تبریز درپاد تبریز2028.5 کیلوگرم24,800 تومان500

قیمت میلگرد ظفر بناب

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 ظفر بناب ظفر بناب84.3 کیلوگرمA225,500 تومان150
میلگرد 10 ظفر بناب ظفر بناب106.5 کیلوگرمA225,300 تومان150
میلگرد 12 ظفر بناب ظفر بناب1210 کیلوگرمA325,300 تومان150
میلگرد 14 ظفر بناب ظفر بناب1413.7 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 16 ظفر بناب ظفر بناب1617.4 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 18 ظفر بناب ظفر بناب1822.3 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 20 ظفر بناب ظفر بناب2028 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 22 ظفر بناب ظفر بناب2235 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 25 ظفر بناب ظفر بناب2544.5 کیلوگرمA324,950 تومان200
میلگرد 28 ظفر بناب ظفر بناب2857 کیلوگرمA324,950 تومان200

قیمت میلگرد سمنان

وزن: 4.5طول: 12استاندارد: A3بروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزتحویلقیمت
میلگرد 8 سمنان سمنان8کارخانه26,100 تومانبدون نوسان

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان84.4 کیلوگرمA226,000 تومان100
میلگرد 10 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان107 کیلوگرمA224,550 تومان100
میلگرد 12 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان1210 کیلوگرمA324,650 تومان100
میلگرد 14 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان1413.8 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 16 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان1618 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 18 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان1822.8 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 20 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان2028.2 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 22 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان2234 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 25 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان2544.4 کیلوگرمA324,000 تومان100
میلگرد 28 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان2855.7 کیلوگرمA324,200 تومان300
میلگرد 32 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان3272.7 کیلوگرمA324,200 تومان50

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان84.2 کیلوگرمA226,350 تومان250
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان106.5 کیلوگرمA226,150 تومان250
میلگرد 12 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان1210 کیلوگرمA326,150 تومان250
میلگرد 14 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان1414 کیلوگرمA325,650 تومان300
میلگرد 16 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان1618 کیلوگرمA325,650 تومان300
میلگرد 18 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان1823 کیلوگرمA325,650 تومان300
میلگرد 20 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان2028 کیلوگرمA325,650 تومان300
میلگرد 22 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان2235 کیلوگرمA325,650 تومان300
میلگرد 25 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان2544 کیلوگرمA326,000 تومان250
میلگرد 28 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان2856 کیلوگرمA326,000 تومان250
میلگرد 32 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان3273 کیلوگرمA326,000 تومان250

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 آذر فولاد امین آذر فولاد امین84.5 کیلوگرمA225,800 تومان150
میلگرد 10 آذر فولاد امین آذر فولاد امین107 کیلوگرمA226,100 تومان200
میلگرد 10 آذر فولاد امین آذر فولاد امین107 کیلوگرمA326,100 تومان200
میلگرد 12 آذر فولاد امین آذر فولاد امین1210.5 کیلوگرمA325,650 تومان200
میلگرد 14 آذر فولاد امین آذر فولاد امین1414 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 16 آذر فولاد امین آذر فولاد امین1618 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 18 آذر فولاد امین آذر فولاد امین1823 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 20 آذر فولاد امین آذر فولاد امین2028.4 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 22 آذر فولاد امین آذر فولاد امین2235 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 25 آذر فولاد امین آذر فولاد امین2544.7 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 28 آذر فولاد امین آذر فولاد امین2856 کیلوگرمA325,100 تومان200
میلگرد 32 آذر فولاد امین آذر فولاد امین3273.5 کیلوگرمA325,100 تومان200

قیمت میلگرد راد همدان

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 راد همدان راد همدان84.3 کیلوگرمA227,250 تومان200
میلگرد 10 راد همدان راد همدان106.5 کیلوگرمA226,800 تومان200
میلگرد 12 راد همدان راد همدان129.5 کیلوگرمA326,150 تومان200
میلگرد 14 راد همدان راد همدان1413.5 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 16 راد همدان راد همدان1617.5 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 18 راد همدان راد همدان1821.5 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 20 راد همدان راد همدان2027 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 22 راد همدان راد همدان2235 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 25 راد همدان راد همدان2545 کیلوگرمA325,850 تومان150
میلگرد 28 راد همدان راد همدان2855 کیلوگرمA325,850 تومان150

قیمت میلگرد سیرجان

طول: 12تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزوزناستانداردقیمت
میلگرد 8 سیرجان سیرجان84.2 کیلوگرمA226,000 تومان200
میلگرد 10 سیرجان سیرجان107.2 کیلوگرمA225,800 تومان150
میلگرد 12 سیرجان سیرجان1210 کیلوگرمA325,800 تومان150
میلگرد 14 سیرجان سیرجان1413.5 کیلوگرمA325,250 تومان150
میلگرد 16 سیرجان سیرجان1617.5 کیلوگرمA325,250 تومان150
میلگرد 18 سیرجان سیرجان1823 کیلوگرمA325,250 تومان150
میلگرد 20 سیرجان سیرجان2028.9 کیلوگرمA325,250 تومان150

قیمت میلگرد و عوامل موثر بر آن

میلگرد یکی از محصولات مهم کارخانه‌های فولادی کشور می‌باشد که کاربردهای گسترده‌ای در صنعت و بخصوص ساختمان دارد و در انواع مختلفی از نظر شکل ظاهری یا سایز تولید می‌شود.عوامل مختلفی در تعیین قیمت تمام شده میلگرد دارند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

 • عرضه و تقاضای میلگرد در بازار
 • شرایط اقتصادی، نرخ تورم و قیمت ارز
 • قیمت جهانی آهن و مواد اولیه 
 • میزان و حجم تولید آهن آلات در سال 
 • تغییرات دمایی در فصول مختلف

البته نباید تاثیر بخش‌های دیگر اقتصادی بر قیمت آهن آلات را نادیده گرفت. به عنوان نمونه رکود یا رونق در صنعت ساخت و ساز کشور نقشی اساسی در میزان عرضه و تقاضای آهن‌آلات بطور کلی و میلگرد به صورت جزئی دارد و به تبع آن بر روی قیمت‌ها نیز موًثر می‌باشد.

بهترین روش خرید میلگرد

روش‌های مختلفی برای تهیه میلگرد وجود دارد که هر کدام از آن‌ها شرایط و چالش‌های به خصوص خود را نیز دارد. در صورتی که در روزهای آتی قصد خرید میلگرد دارید به نکات ذکر شده در‌ این متن توجه کنید. ابتدا در نظر بگیرید که میلگرد یکی از محصولات‌ استراتژیک بازار آهن آلات‌بوده و قیمت آن به صورت روزانه متغییر‌ است و نوسانات آن بر تمام بازارهای دیگر اثرگذار می‌باشد. برای‌ اینکه بتوانید در بهترین زمان و کمترین هزینه میلگرد مورد‌نیاز خود را تهیه کنید:

 1. لیست سایزهای مورد‌نیاز خود را آماده کنید.
 2. قیمت انواع میلگرد را در سایت آهن ایران مشاهده و مقایسه کنید.
 3. بر روی سایزهای مورد نظر خود کلیک کنید (برای مثال: قیمت میلگرد آجدار 16 میانه) تا جدول تغییرات و نمودار نوسانات آن را مشاهده کنید.
 4. با بررسی نمودار نوسانات مشخص می‌شود که آیا قیمت‌ها در حال صعودند یا نرخ‌ها نزولی می‌باشند
 5. اگر بازار در شرایط مناسبی‌برای خرید‌ بود میزان بار مورد‌نیاز خود را محاسبه کنید
 6. در نهایت می‌توانید میزان بار درخواستی خود را مشخص کرده، کارخانه‌های مورد نظر را انتخاب کرده و برای تهیه میلگرد اقدام کنید.

  شما همچنین می‌توانید در تمامی‌مراحل فوق از مشاوره کاملا رایگان سایت آهن ایران استفاده کنید. کارشناسان ما روزانه هزاران محصول را بررسی کرده و قیمت‌ها را رصد می‌کنند و با دنبال کردن آخرین تحولات بازار آهن دید مناسبی‌ از بازار داشته و می‌توانند شما را در انتخاب سایز، محاسبه حجم مورد‌نیاز، هزینه‌های حمل و نقل و نحوه ارسال راهنمایی کنند.

ما می‌دانیم که خرید میلگرد و آهن آلات به دلیل هزینه بالای آن حساسیت زیادی نیز برای خریداران خواهد داشت. بدین منظور مجموعه آهن ایران از همان ابتدا با ارائه پیش فاکتور رسمی‌و درج تمامی‌ اطلاعات اعم از سایز، وزن، زمان ارسال و ارائه روش‌های پرداخت مختلف سعی دارد تا‌ این فرایند را برای شما‌ آسان‌تر کرده و با انجام کنترل کیفی و نظارت بر مراحل بارگیری، وزن‌کشی در باسکول و ارسال در زمان تعیین شده خیال شما را از بابت خریدی مطمئن راحت کند. 

کاربردهای میلگرد در صنعت و ساختمان

میلگرد یکی از محصولات مهم فولادی کشور می‌باشد که کاربردهای زیادی در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، سد‌سازی، ساخت تونل، پل‌سازی و غیره دارد و به دو صورت میلگرد آجدار و میلگرد ساده تولید می‌شود. در واقع به دلیل همین کاربرد گسترده‌ است که میلگرد یکی از پرفروش‌ترین محصولات در سبد آهن آلات کشور‌ بوده و تاثیر زیادی بر قیمت دیگر آهن آلات تولید شده در کارخانه دارد. 

به عنوان نمونه صنعت ساختمان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور‌ است که وابستگی حیاتی به‌ این محصول دارد. همانطور که در سازه‌های اسکلت فلزی تیرآهن عاملی تعیین کننده‌است، در سازه‌های بتنی نیز‌این قیمت میلگرد آجدار‌ است که سهم بزرگی در هزینه تمام شده ساختمان دارد. برخی از پرکاربردترین آهن آلات در بخش ساخت و ساز عبارتند از:

 1. استفاده از میلگرد در اسکلت سازه‌های بتنی، تیرچه بلوک، رابیتس بندی، خاموت و غیره
 2. استفاده از انواع تیرآهن مانند تیرآهن‌هاش در ستون‌ها واستفاده از تیرآهن لانه زنبوری در سازه‌های فلزی 
 3. کاربرد انواع نبشی در نبش‌کشی‌ آسانسور، چارچوب درب‌ها و پنجره‌ها، اجرای وال پست‌ها و غیره
 4. استفاده از انواع پروفیل در درب و پنجره‌های ساختمان یا نمای ساختمان
 5. استفاده از انواع  ورق فولادی با ضخامت‌های مختلف در ساخت درب و‌آسانسور
 6. استفاده از ناودانی در‌اندازه‌های مختلف در قالب ریزی تیرچه‌ها یا در چاله‌آسانسور
 7. لوله کشی گاز و‌استفاده از انواع لوله گاز در ابعاد و ضخامت‌های مختلف

همانطور که میبینید صنعت ساختمان بطور گسترده مصرف کننده آهن آلات در کشور می‌باشد و رونق یا رکود آن تاًثیری عمیقی بر‌این بازار دارد.

انواع میلگرد

میلگرد با توجه به ویژگی‌های ظاهری آن به دو دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود: میلگرد آجدار و میلگرد ساده. میلگرد ساده یا میلگرد A1 میلگردی‌ است که دارای هیچگونه برجستگی بر روی خود نبوده و دارای ساختاری نرم و انعطاف‌‌پذیر است و در خم‌کاری و جوشکاری‌ اتصالات ساختمانی،‌ اتصالات صنعتی، قطعات خودروسازی و جاده‌سازی‌استفاده می‌شود. 

میلگرد آجدار در شکل ظاهری مارپیچ یا A2، جناغی یا A3 و مرکب یا A4 تولید شده و در سطح خود دارای پستی بلندی‌هایی‌است که در‌ترکیب با بتن باعث افزایش مقاومت کششی در بتن می‌گردد.‌این نوع میلگرد کاربرد زیادی در سازه‌های بتنی مانند ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها و پل‌ها و غیره دارد. با‌ ترکیب بتن و میلگرد آجدار محصولی ساخته می‌شود که به آن بتن مسلح می‌گویند که در کشور ما در ساخت و ساز رایج می‌باشد. 

قیمت هر شاخه میلگرد

 میلگرد در کارخانه‌های کشور به دو صورت کلاف و شاخه تولید و عرضه می‌گردد که‌ اندازه هر شاخه میلگرد 12 متر می‌باشد. در واقع به دلیل‌ اینکه ارتفاع هر سقف در ساختمان 3 متر در نظر گرفته می‌شود‌اندازه 12 متری می‌تواند از برش‌های غیر ضروری یا پرتی زیاد میلگرد مصرفی در سازه‌های بتنی جلوگیری کند.

برعکس‌ اندازه میلگرد که توافقی نسبی‌ بر روی آن وجود داشته و به یک‌استاندارد تبدیل شده‌است، وزن هر شاخه میلگرد در کارخانه‌های مختلف متفاوت‌ است که‌ این موضوع به دلیل‌ اندازه طویل آن و تفاوت‌های موجود در بین قالب‌های ریخته‌گری هر کارخانه منطقی به نظر می‌رسد. قیمت هر شاخه میلگرد از ضرب قیمت هر کیلوگرم آن در وزن میلگرد به دست می‌آید.

قیمت میلگرد‌ امروز: روش‌های‌ استعلام

برای اطلاع از قیمت روز میلگرد در سایزهای مختلف در اکثر کارخانه‌های تولید کننده میلگرد می‌توانید از بخش‌های مختلف سایت آهن ایران بازدید کنید. در واقع آهن ایران با داشتن تیمی‌ متخصص و متعهد به صورت روزانه از تمامی‌ کارخانه‌ها آخرین قیمت میلگرد را‌ استعلام گرفته و به روز‌ترین نرخ‌ها را به صورت لحظه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدون دغدغه به تهیه محصول مورد نظر خود بپردازید.

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع سایز میلگرد را براساس گران‌ترین و ارزان‌ترین قیمت اعلامی‌ به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید:

۲۹ خردادارزان‎‌ترینگران‌ترین
میلگرد 824,100 تومان  
شاهین بناب
27,800 تومان    
بافق یزد
میلگرد 1023,200 تومان    
خرمدشت تاکستان
27,000 تومان    
نیشابور
میلگرد 1223,200 تومان    
خرمدشت تاکستان
26,750 تومان    
نیشابور
میلگرد 1423,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
25,850 تومان    
راد همدان
میلگرد 1623,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
25,850 تومان    
راد همدان
میلگرد 1823,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
25,850 تومان    
راد همدان
میلگرد 2023,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
25,850 تومان    
راد همدان
میلگرد 2223,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
25,850 تومان    
راد همدان
میلگرد 2523,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
26,000 تومان    
آناهیتا گیلان
میلگرد 2823,000 تومان    
خرمدشت تاکستان
26,000 تومان    
آناهیتا گیلان
میلگرد 3223,450 تومان    
شاهین بناب
26,000 تومان    
آناهیتا گیلان

در واقع همانطور که مشاهده می‌کنید ارزان‌ترین قیمت در سایز 16 مربوط به خرمدشت تاکستان می‌باشد که 23,000 تومان اعلام شده‌است و راد همدان با قیمت 25,850 تومان گران‌ترین کارخانه ارائه دهنده سایز 16 می‌باشد.

قیمت میلگرد در کارخانه و بازار آزاد

خرید میلگرد از کارخانه و بازار آزاد تفاوت‌هایی دارد که در‌ این بخش به آن‌ اشاره می‌شود. یکی از‌ این تفاوت‌ها حجم خرید می‌باشد که در روش خرید از کارخانه معمولا باید میزان سفارش بیشتر از 10 تن باشد و سفارشات خورد را نمی‌توان انجام داد ولی هزینه‌های انبارداری بر روی محصول خریداری شده اعمال نمی‌شود. در نقطه مقابل با‌ اینکه خرید از بازار شامل هزینه‌هایی برای نگهداری و انبارداری می‌شود‌ اما شما محدودیتی در میزان سفارش نخواهید داشت.

البته روش سومی‌ نیز برای خرید وجود دارد که آن خرید میلگرد از بورس می‌باشد. شما می‌توانید با ثبت نام و دریافت کد بورس کالا در زمان‌هایی تعیین شده توسط‌ این نهاد از برخی کارخانه‌های محدود اقدام به ثبت سفارش کنید.

نمودار قیمت میلگرد و کاربردهای آن

بررسی نمودار قیمت میلگرد به شما کمک می‌کند تا روند‌های افزایشی (قیمت مثبت) یا کاهشی (قیمت منفی) بازار را مشاهده کرده و کف یا سقف قیمتی را‌شناسایی کنید تا در زمان درست وارد بازار شوید. در سایت آهن ایران‌ ین قابلیت فراهم شده‌است تا با انتخواب هر یک از سایزهای میلگرد در لیست بالا اطلاعات کلی و نمودار تخصصی‌این سایز را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید تا با داشتن دید کلی‌تر از نمای بازار و‌شناسایی نقاط کف قیمتی در زمان درست اقدام به خرید کنید.

قیمت روز میلگرد و نوسانات آن

همانطور که میدانید میلگرد یکی از محصولاتی می‌باشد که به نرخ روز فروخته می‌شود و به همین دلیل فعالان‌ این حوزه و سازندگان به صورت روزانه قیمت لحظه‌ای میلگرد را در سایت آهن ایران رصد می‌کنند تا در بهترین قیمت خرید خود را انجام دهند. قیمت میلگرد به عوامل متعددی مانند سایز میلگرد، کارخانه تولید کننده، وزن، نوع‌استاندارد یا غیره بستگی دارد.

یکی دیگر از عوامل موثر در نوسانات قیمت روز میلگرد تحولات سیاسی، وقوع جنگ یا توافقات بین ملت‌ها یا مناقشات اقتصادی می‌باشد که بر روی قیمت ارز در کشور موثر‌بوده و بر بازار میلگرد و آهن آلات نیز تاًثیر گذار‌است.

برای اطلاع از قیمت میلگرد‌ امروز و عقب نماندن از نوسانات و تحولات آن و یا پیش بینی روندهای بازار آهن آلات می‌توانید به صورت مستمر لیست قیمت میلگرد را از سایت آهن ایران دنبال کرده و آخرین اخبار و تحلیل‌های‌این بازار را در سایت ما مطالعه فرمایید.

قیمت میلگرد آنلاین

در گذشته فروشندگان خرد و آهن فروشان محلی مرجعی مهم در قیمت‌گذاری آهن آلات و تنها مرکز خرید محصولات فولادی در شهرهای مختلف کشور‌ بودند‌ اما با گذشت زمان و روی آوردن اکثر کسب و کارها بر بستر‌ اینترنت بازار آهن آلات کشور نیز از‌این موضوع عقب نمانده و فروشندگان بزرگ به‌این عرصه جدید روی آوردند.  

وجود وبسایت‌های معتبر و بزرگی چون آهن ایران و برخی سایت‌های دیگر که به صورت روزانه و لحظه‌ای لیست قیمت میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و دیگر آهن آلات را اعلام می‌کنند سبب شد تا شفافیت بیشتری در‌ این بازار به وجود آمده و خریداران با اعتماد و اطمینان بیشتر و در حجم‌های بالاتری اقدام به خرید کنند و دغدغه‌های گذشته در مورد قیمت نادرست یا مشکلات ارسال بار را تجربه نکنند. 

پیش بینی کاهش قیمت میلگرد

پیش بینی قیمت در تمامی‌بازارهای بزرگ مانند آهن آلات، طلا و ارز از اهمیت بالایی برخوردار‌ بوده و به خریداران حرفه‌ای کمک می‌کند تا خرید خود را در منصفانه‌ترین و ارزان‌ترین حالت انجام داده و در زمان‌هایی که بازار شاهد تنش یا نوسان‌های شدید‌است اقدام به خرید نکنند. یکی از راه‌های پیش بینی کاهش قیمت میلگرد در بازار و کارخانه بررسی جداول و نمودار قیمت میلگرد در بازه‌های مختلف‌است که اکثرا از آن غفلت می‌شود. در واقع، همانطور که در بازارهای مالی بزرگ مانند ارز، طلا یا ارزهای دیجیتال و غیره تحلیل نمودار و تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوان دارد، در بازار آهن آلات نیز با کمی‌دقت به نمودار قیمت،‌شناسایی کف‌ها و سقف‌های قیمتی می‌توانید نقاط ورود مهم را‌شناسایی کرده و هوشمندانه خرید کنید.

از دیگر روش‌های پیش بینی قیمت میلگرد بررسی اخبار و تحلیل‌های منتشر شده در سایت آهن ایران می‌باشد که به شما کمک می‌کند تا روند کلی بازار را مشاهده کرده و زمان‌های آرامش بازار یا تنش‌های ارزی و قیمتی را‌شناسایی کنید.

وزن میلگرد

 وزن هر شاخه میلگرد به عوامل مختلفی مانند‌ گرید، سایز میلگرد، کارخانه تولید کننده و آلیاژ آن بستگی دارد. با‌ اینکه اکثر کارخانه‌ها در طول میلگرد که عموما 12 متر‌ است توافق دارند ولی برای مثال وزن میلگرد 16 در تمامی‌ کارخانه‌ها یک عدد نیست و اختلافاتی از چند گرم یا حتی چند کیلوگرم دارد.

معمولا کارفرمایان، سازندگان یا فعالین حوزه صنعت براساس وزن، هزینه حمل و نقل یا محبوبیت کارخانه یا حتی روش‌های پرداخت یک یا چند مورد از تولید‌کنندگان‌ این حوزه را انتخاب کرده و سپس برای خرید اقدام می‌کنند.

در جدول زیر می‌توانید وزن انواع میلگرد 8 تا 32 براساس سبک‌ترین و سنگین‌ترین مشاهده نموده و در صورت نیاز با کلیک بر روی هر کدام اطلاعات دقیق‌تر و نمودار نوسانات آن سایز را نیز مشاهده کنید.

۲۹ خردادسبک‌ترینسنگین‌ترین
میلگرد 84.2 کیلوگرم  
آناهیتا گیلان
4.7 کیلوگرم  
بافق یزد
میلگرد 106.5 کیلوگرم  
ظفر بناب
8 کیلوگرم  
میانه
میلگرد 129.5 کیلوگرم  
درپاد تبریز
107 کیلوگرم  
فولاد غرب
میلگرد 1413.5 کیلوگرم  
درپاد تبریز
14.8 کیلوگرم  
کویر کاشان
میلگرد 1617.4 کیلوگرم  
ظفر بناب
19 کیلوگرم  
شاهرود
میلگرد 1821.5 کیلوگرم  
راد همدان
24.6 کیلوگرم  
کویر کاشان
میلگرد 2027 کیلوگرم  
راد همدان
30 کیلوگرم  
کویر کاشان
میلگرد 2234 کیلوگرم  
ارگ تبریز
36.4 کیلوگرم  
نیشابور
میلگرد 2544 کیلوگرم  
آناهیتا گیلان
46.5 کیلوگرم  
نیشابور
میلگرد 2855 کیلوگرم  
راد همدان
58 کیلوگرم  
ذوب آهن اصفهان
میلگرد 3272.7 کیلوگرم  
پردیس آذربایجان
76 کیلوگرم  
کویر کاشان

جمع بندی

در‌این صفحه بطور خلاصه به بررسی قیمت میلگرد، عوامل موثر بر آن، کاربردهای مهم میلگرد در صنعت ساختمان، نحوه‌‌ی استعلام قیمت و راهنمای خرید میلگرد پرداخته شد. همانطور که گفته شد، میلگرد از محصولات پر تقاضا در بازار آهن کشور بوده و به دلیل‌اینکه در حجم‌های بالا خریداری می‌شود تغییراتی هر چند جزئی در قیمت آن می‌تواند تاثیر مهمی‌در فاکتور شما داشته باشد، به همین دلیل‌، استعلام قیمت آن از کارخانه‌های مختلف به صورت روزانه و لحظه‌ای انجام می‌پذیرد.